Doorbreek patronen! - Overwin stress!

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kerstin Strohbach
Praktijk voor counseling, psychosociale hulpverlening, psychotherapeutische begeleiding en individuele PGB begeleiding.

Openingstijden:
maaandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 t/m 17.00 uur.
Afwijkende openingstijden, thuissessies of huisbezoeken zijn in overleg.
Let op! Bij sessies bij je thuis en huisbezoeken worden reiskosten in rekening gebracht.
Reiskosten zijn: 0,30 € per km.

HUISVESTIGING: De praktijk is gevestigt op Bergstaat 69 te Leerdam.

De praktijk is bereikbaar via: Voor de praktijk is een betaalde parkeerplaats. De parkeerplaats heet: "Markthof" en ligt in richting centrum van Leerdam.
Op de "Markthof" kun je maximaal 2 uur parkeren. Betaald parkeren geldt van maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 18.00 uur.
Op vrijdag geldt betaald parkeren tot 21.00 uur vanwege de koopavond.

GRATIS parkeren: Naast betaald parkeren beschikt Leerdam over enkele gratis parkeerterreinen: het Voorwaartsveld en het parkeerterrein bij het NS-Station. Op veel plekken buiten het centrum kunt u gratis parkeren. U loopt dan in een paar minuten naar het centrum van Leerdam, de geschatte looptijd van het parkeerterrein Voorwaartsveeld en vanuit NS-Station is ca. 7 minuut.
Borden geven aan of ergens betaald parkeren geldt. Kijk ook altijd op de parkeerautomaat om te zien hoe lang u ergens mag parkeren.

TOEGANKELIJKHEID: De praktijk is op de tweede verdieping en bereikbaar via een trap, er is geen lift aanwezig. Indien traplopen een belemmering mocht zijn, dan is counseling en psychosociale hulpverlening mogelijk op: Flexplek Leerdam, gehuisvestigt in de Kerkelaantje 14, 4163 LH Oosterwijk (ZH). Er zijn gratis parkeerplaatsen aanwezig. Deze bevinden zich op het grindpad tussen Kerkelaantje 14 en Kerkelaante 16. De hoofdingang (tegenover de kerk) is toegankelijk voor mindervaliden. Graag verwelkom ik je op deze sfeervolle plek.


Hoofdingang Flexplek Leerdam

TARIVEN   EN   VERGOEDINGEN:

 • Prijzen zijn in euro's en per uur, de prijzen op deze website zijn incl. btw, mits dit anders vermeld staat. De prijzen zijn exclusief reis en onkosten.
 • Individuele begeleiding vanuit de PGB (persoonsgebonden budget) is vrijgesteld van btw.
 • Kerstin Strohbach (en haar praktijk) is aangesloten bij de beroepsverening AbvC en de RBCZ. Sessies worden via het aanvullend paket vergoed door verschillende verzekeringsmaatschappijen. Tijdens het kennismakingsgesprek zal ik u informeren over de mogelijkheden van vergoeding. Wil jij alvast informatie hierover inwinnen kan dit onder: www.zorgwijzer.nl

Kennismakingsgesprek, telefonisch, online of face to face.

GRATIS 30 min

Reiskosten voor huisbezoeken of begeleiding thuis.

€0,30 /km

Counseling en begeleiding individueel, gereduceerd bedraag.

€85 /uur

No Nonsense Training, groepsverband, maximaal 6 personen.

€385 6 weken

No Nonsense Traject, individueel traject, gereduceerde prijs

€1997

ANNULERING EN NO SHOW
Tot 48 uur voor de afspraak kun je deze kosteloos afzeggen of verzetten.

Bij afzegging binnen 48 uur worden de 50 € van de betreffende afspraak in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging. Deze kosten kunnen niet teruggevraagd worden bij de zorgverzekering. Voor annulering van trainingen en workshops gelden de Algemene Voorwaarden, deze worden per mail aan jou opgestuurd en liggen ter inzicht op de praktijk.

VERGOEDING
Kerstin Strohbach is Register®Counselor en Register®therapeute RBCZ: AGB praktijk code: 90-057308, AGB zorgverlener code: 90-048814. Omdat Kerstin Strohbach voldoet aan alle eisen van zowel de beroepsvereniging AbvC als de RBCZ wordt counseling door verschillende zorgverzekeraars, afhankelijk van het pakket, (gedeeltelijk) vergoed. Om een overzicht te verkrijgen welke zorgverzekeraar vergoed kun jij kijken op: www.zorgwijzer.nl. Counseling valt bij een aantal zorgverzekeraars onder "psychosociale hulpverlening", "natuurgeneeskundigen", "alternatieve geneeskunde" of "alternatieve therapie". Je kunt je eigen polis hierop raadplegen of contact opnemen met jou verzekeringsmaatschappij. Kerstin Strohbach heeft voor een eventuele een "coulanceformulier" voor aanvraag bij de zorgverzekering. Dit formulier kan opgevraagd worden via: kerstin@kerstinstrohbach.nl

Vergoedingen vanuit PGB (persoonsgebonden budget):
Individuele begeleiding kan (afhankelijk van je gemeente) vergoed worden via een PGB. De behoefde aan individuele begeleiding, de toekenning en het aantal uren van een PGB wordt door een WMO consulent vastgesteld. Kerstin Strohbach helpt jou om een persoonlijk plan op te stellen en is (als gewenst) aanwezig tijdens het keukentafelgesprek met de WMO consulent. Afhankelijk van de gemeente word een PGB wel of niet toegekent. De hoogte van de PGB wordt vastgesteld door de gemeente. Let op, sommige gemeentes vragen een eigen bijdrage (deze word berekend via het CAK).

Kerstin Strohbach is Register®counselor van de AbvC en derhalve gehouden aan de betreffende ethische code. Sinds januari 2017 is de AbvC, confrom de wet Wkkgz, aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende onafhankelijke geschillencommissie, t.w. de SCAG. De SCAG (en dus de praktijk en Kerstin Strohbach - S.C.A.G.registratie: 14652 ) voldoet aan het Wkkgz. De geschillencommissie is erkend en staat ingeschreven in het CBIG-register van het Ministerie van VWS.

Kerstin Strohbach is Register®theraeut BCZ en gehouden aan het tuchtrecht en de klachtenregelig.

De bovengenoemde informatie word tijdens het intakegesprek nog eens met jou doorgenomen en besproken en/of verstrekt via de mail.

 

PRIVACYVERKLARING

In het kader van mijn dienstverlening verwerkt Kerstin Strohbach (later te noemen: ik) jouw persoonsgegevens. Deze   PRIVACYVERKLARING  heb ik opgesteld om jou goed te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 juli 2018.

Contactgegevens
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door: Kerstin Strohbach, Bergstraat 69, 4141 BT Leerdam.

Ik verkrijg persoonsgegevens van jezelf, die jij aan mij verstrekt via de website, email, telefoon, persoonlijk gesprek en app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening of doeleinden.

Persoonsgegevens
Ik verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum

Doeleinden
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Advisering en consultatie;
 • Netwerkoverleg;
 • Scholing.

Grondslagen
Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens op basis van artikel 6 van de AVG om uitvoering te kunnen geven aan jouw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat de praktijk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Het efficiënt kunnen uitvoeren van noodzakelijke veiligheid;
 • Optimale advisering en consultatie;
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een speciaal doel zal hiervoor afzonderlijk schriftelijk toestemming worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kan ik persoonsgegevens uitwisselen. Ik kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en mijn systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Voordat er contact plaatsvindt met derden zal er eerst toelichting en schriftelijke toestemming aan jou worden gevraagd.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens
Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat de praktijk Kerstin Strohbach zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Momenteel hou ik een bewaartermijn van 15 jaar aan, aanvangend van het moment dat jij met mij contact heeft opgenomen. Indien jouw gegevens eerder vernietigd kunnen worden, zal dit ook worden uitgevoerd.

Hoe ik jouw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik de passende beveiligingsmaatregelen genomen. In verband met de veiligheid publiceer ik hieromtrent niets maar jij  kunt altijd als jij bij mij persoonsgegevens heeft laten vastleggen meer informatie krijgen.

Profilering
Ik maakt gedragsanalyses van de informatie die ik over jou verzamel. Dit doen ik om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor mijn verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages en ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek.

Jouw rechten
Jij hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt jij binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt jij verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt jij mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kunt jij bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Kerstin Strohbach, Bergstraat 69, 4141 BT Leerdam.

Als jij  een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht jij er met mij niet samen uitkomen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 juli 2018. Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raden jou daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jij op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens

Kerstin Strohbach

Praktijk voor counseling, psychosociale
hulpverlening en psychotherapeutische
begeleiding

Bergstraat 69
4141 BT Leerdam
M. 0648755367

 

Algemeen

Register®counselor AbvC
Register®therapeute RBCZ

AGB praktijk code: 90-057308
AGB zorverlener code: 90-048814

S.C.A.G.registratie: 14652

KvK: 56774702

Bereikbaar

Parkeren:
Gratis: Sportcentrum Laco (7 min looptijd)
Betaald parkeren: Markthof

(zoem in voor de parkeerplaatsen)